Klubist

MTÜ Mercedes-Benz Eesti klubi põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Mercedes-Benz Eesti klubi (edaspidi MB klubi või klubi).
1.2 MTÜ Mercedes-Benz Eesti nimi tõlgitakse inglise keeles Mercedes-Benz Club Estonia.
1.3. MB klubi on Mercedes-Benz sõidukit omavate ja austavate inimeste vabatahtlik ühendus.
1.4. MB klubi on eraõiguslik juriidiline isik, kes lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi põhikiri).
1.5. MB klubi tegevuse eesmärkideks on:
1.5.1. Ühendada sarnaste huvidega inimesed ühtseks klubiks ja kaasata klubisse võimalikult palju liikmeid;
1.5.2. Luua ja arendada sidemeid teiste sarnaste klubidega nii Eestist kui ka mujalt maailmast;
1.5.3. Tutvustada klubi liikmetele ja külastajatele erinevaid Mercedes-Benzi mudeleid ja vajaduse korral aidata neid probleemide tekkimisel seoses Mercedes-Benzi sõidukitega;
1.5.4. Korraldada erinevaid avalikke ja kinniseid üritusi ning kokkutulekuid, et suurendada liikmete ühtekuuluvustunnet ja saada juurde uusi liikmeid;
1.5.5. Parandada ja edendada liikluskultuuri oma tegevusega seonduvalt;
1.5.6. Säästa loodust ja keskkonda oma tegevusega seonduvalt.
1.6. MB klubi võib koostada Mercedes-Benz sõidukitele eksperthinnanguid ja kontrollida vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavust vanasõidukiks tunnustamiseks.
1.7. MB klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.8. MB klubi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini
1.9. MB klubi on asutatud määramata ajaks.

2. MB klubi vara ja rahalised vahendid

2.1. MB klubi vara tekib liikmemaksudest, klubi tegevusest saadavast tulust, annetustest, sponsorlusest ning muudest laekumistest. MB klubi vara kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.2. MB klubil on õigus võtta vastu annetusi ja pärandusi.
2.3. MB klubil on õigus avada ja sulgeda kontosid nii Eesti kui ka välisriikide pankades ja makseasutustes.
2.4. MB klubi varade kasutamise ja käsutamise üle otsustab juhatus;
2.5. MB klubi vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2.6 MB klubi kajastab kogu oma majandustegevuse raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

3. MB klubi liikmed

3.1. MB klubi liikmeteks saavad olla Mercedes-Benz sõidukit omavad füüsilised isikud.
3.2 Erandkorras saavad klubi liikmeks olla ka Mercedes-Benz sõidukita isikud, selle üle otsustab MB klubi juhatus.
3.3 MB klubi liikmeks saadakse juhatusele esitatud kirjaliku või elektroonilise sooviavalduse alusel. Liikmeks võtmise üle otsustab juhatus.
3.4. Liitumise tagasilükkamise põhjuse kohta saadetakse vastavasisuline teatis isikule, kelle liitumissoov tagasi lükati. Teatis saadetakse ka neile, kes on liikmeks vastu võetud. Liitumisavaldus vaadatakse üle kahe nädala jooksul.
3.5. MB klubi liikmel on õigus osa võtta klubi üritustest.
3.6. MB klubi liikmel on õigus olla valitud klubi juhatusse. Juhatuse liikmeks kandideerimise eelduseks on vähemalt viieaastane liikmestaatus või ametisoleva juhatuse liikme soovitus.
3.7. MB klubi liige on kohustatud tähtaegselt tasuma klubi liikmemaksu.
3.8. MB klubi liige on huvitatud tegema kõik endast oleneva klubi eesmärkide saavutamiseks.
3.9. MB klubi liikmel on alati õigus klubist välja astuda ja klubiga soovi korral uuesti liituda. Kui klubi liige on juhatuse otsusega klubist välja arvatud põhikirja punktides 3.10.2 kuni 3.10.4 toodud põhjustel, ei ole klubiga võimalik uuesti liituda varem kui kolme aasta möödumisel klubist väljaarvamisest.
3.10. MB klubi liige arvatakse juhatuse otsusega klubist välja:
3.10.1. liikme surma korral;
3.10.2. kui ta ei ole õigeaegselt tasunud liikmemaksu;
3.10.3. kui ta ei pea kinni klubi põhikirjast;
3.10.4. kui ta on tekitanud klubile materiaalset kahju või kahjustanud olulisel määral klubi mainet.

4. MB klubi juhtimine

4.1 MB klubi kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkogu).
4.2. Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkogu kutsub kokku juhatus.
4.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 50% klubi liikmetest. Kui Üldkogul ei osalenud nõutav arv klubi liikmeid, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue Üldkogu. Uus Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust.
4.4. Üldkogu kutsutakse kokku, saates teate e-posti teel klubi liikme poolt juhatusele teatatud e-posti aadressil ning avaldades vastavasisulise teate klubi kodulehel.
4.5. MB klubi liikmete Üldkogu pädevusse kuulub:
4.5.1. MB klubi põhikirja muutmine;
4.5.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.5.3. juhatuse otsuste kinnitamine, kui seda taotleb juhatus;
4.5.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.5.5. MB klubi tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.5.6. muude seaduses toodud küsimuste otsustamine.
4.6. Üldkogu otsuste vastuvõtmine:
4.6.1. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.6.2. Hääletamine on lubatud ka elektrooniliselt, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.6.3. Põhikirja muutmise või klubi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 67% Üldkogu koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.7. Juhatuse moodustavad 3 kuni 7 liiget, kellest üks valitakse juhatuse poolt avalikul hääletusel klubi presidendiks. Juhatuse liikmed valitakse tähtajaliselt neljaks aastaks.
4.8. MB klubi presidendi rolliks on korraldada juhatuse tegevust, propageerida klubi tegevust, esindada klubi suhtlemisel avalikkusega ja koostööpartneritega ning igakülgselt aidata kaasa klubi eesmärkide elluviimisele.
4.9 Juhatuse ülesanneteks on:
4.9.1. MB klubi tegevuse korraldamine;
4.9.2. liikmemaksu suuruse ning selle tasumise korra määramine;
4.9.3. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
4.9.4. liikmete arvestuse korraldamine;
4.9.5. raamatupidamise korraldamine;
4.9.6. põhikirja täitmise järelvalve teostamine;
4.9.7. Üldkogu otsuste elluviimine;
4.9.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.10. Juhatuse koosolek toimub vähemalt 2 korda aastas juhatuse liikme ettepanekul.
4.11. Otsuste vastuvõtmiseks peab juhatuse koosolekust osa võtma vähemalt 3 liiget. Otsused võetakse vastu häälteenamusega.
4.12. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.13. Juhatuse liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.
4.14. Vajaduse korral võib juhatus palgata tasulisele ametikohale täis- või osalise tööajaga töötaja(d), kelle tasustamise otsustab juhatus.

5. MB klubi tegevuse lõpetamine

5.1 MB klubi lõpetatakse:
5.1.1. Üldkogu otsusega;
5.1.2. muul seaduses ettenähtud alusel.
5.2. Likvideerimine
5.2.1. MB klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.2.2. likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Üldkogu ei otsusta teisiti.
5.2.3. MB klubi likvideerimine toimub vastavalt Mittetulundusühingute seadusele.
5.2.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades MB klubi lõpetamise ajal klubi liikmeteks olnud isikute vahel.