Klubist

Mercedes-Benz Club Estonia

1. Üldsätted

1.1 MB Klubi on tulu mittetaotlev Mercedes-Benzi omavate ja austavate inimeste vabatahtlik ühendus.
1.2 MB Klubi on iseseisev juriidiline isik, kes lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3 MB Klubi töökeel on Eesti keel
1.4 MB Klubi asutati 25.07.2001, ametlikult hakkas tööle 28.04.2003 a. Indrek Hiisjärve, Indrek Peetsi, Sulo Tintse, Timo Tintse ja Janne Kalmuse eestvedamisel.
1.5 MB Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Saue.


2. MB Klubi tegevuse põhisisu

2.1 MB Klubi tegevuse eesmärkideks on:
– Ühendada sarnaste huvidega inimesed ühtseks klubiks
– Luua ja arendada sidemeid teiste sarnaste klubidega nii Eestist kui ka mujalt maadest
– Kaasata klubisse võimalikult palju liikmeid.
– Tutvustada klubi liikmetele ja külastajatele erinevaid Mercedese mudeleid ja vajaduse korral aidata neid probleemide tekkimisel seoses Mercedes-Benz’iga.
– Korraldada erinevaid avalikke ja kinniseid üritusi ning kokkutulekuid, et suurendada liikmete ühtekuuluvustunnet ja saada uusi liikmeid juurde.
– Liikluskultuuri parandamine ja edendamine oma pädevuse piires.
– Looduse ja keskkonna säästmine ning puhtuse tagamine oma pädevuse piires.
2.2 MB Klubi järgib oma tegevustes rangelt Eesti Vabariigi seaduseid ja tegutseb vastavalt nendele.
2.3 MB Klubi’l on õigus võtta vastu annetusi, ja pärandusi.
2.4 MB Klubi ’l on õigus avada ja sulgeda arveid nii Eesti kui ka välisriikide pankades.

3. Liikmeskond

3.1 MB Klubi liikmeskond koosneb klubiga liitunud inimestest ja juhatusest.
3.2 MB Klubi liikmeteks saavad olla Mercerdes-Benzi omavad isikud.
3.3 Erandkorras saavad liikmeskonda ja juhatusse kuuluda ka Mercedes-Benz’ita isikud, selle üle otsustab MB Klubi juhatus.
3.4 MB Klubi liikmeks saadakse juhtkonnale esitatud kirjaliku (ka E-kiri) sooviavalduse alusel. Liikmeks võtmise üle otsustab juhatus. Liitumise tagasilükkamise põhjuse kohta saadetakse vastavasisuline teatis isikule, kelle liitumissoov tagasi lükati. Teatis saadetakse ka neile, kes on liikmeks võetud. Liitumisavaldus vaadatakse üle kahe nädala jooksul.
3.5 Juhatuse moodustavad 5 liiget, kellest üks valitakse juhatuse poolt avalikul hääletusel klubi presidendiks.
3.6 MB Klubi liikmetel on õigus osa võtta klubi üritustest ja kuuluda juhatusse.
3.7 MB Klubi liikmed on kohustatud tegema kõik endast oleneva klubi eesmärkide saavutamiseks.
3.8 MB Klubi liikmel on alati õigus klubist välja astuda ja klubiga soovikorral uuesti liituda
3.9 MB Klubi liikmed peavad kinni pidama klubi põhikirjast, vastasel korral arvatakse nad klubi liikmeskonnast välja.

4. MB Klubi juhtimine

4.1 MB Klubi kõrgemaiks organiks on liikmete üldkogu. Otsuste vastuvõtmiseks peab osa võtma vähemalt ½ kogu liikmeskonnast.
4.2 MB Klubi üldkogu käib koos vähemalt korra aastas. Üldkogu tuleb kokku kas liikmete soovil, või juhatuse ettepanekul.
4.3 MB Klubi üldkogu on liikmete koosolek, kelle otsustada on klubi tegevus ja mu klubiga järgnevalt seotud:
– Põhikirja muudatused.
– Juhatuse valimine 4 aastaks salajasel hääletamisel.
– Juhatuse otsuste kinnitamine.
– Klubi tegevuse lõpetamine.
4.4 Otsuste vastuvõtmine
– Üldkogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel
– Otsus võetakse vastu, kui saadud on häälteenamus.
– Hääletamine on lubatud ka elektrooniliselt.
4.5 Üldkogu tööd juhib MB Klubi juhatus ja president.
4.6 MB Klubi Finantsdokumendile kirjutavad alla president ja üks juhatuse liige. Juhatuse ülesanneteks on:
– Liikmete vastuvõtmine ja välja arvamine.
– Põhikirja täitmise järelvalve teostamine.
4.8 Juhatus viib ellu üldogu otsused.
4.9 Juhatus saab kokku vähemalt 2 korda aastas juhatuse liikme ettepanekul. Otsuste vastuvõtmiseks peab osa võtma vähemalt 3 liiget. Otsused võetakse vastu häälteenamusega.

5. Lisad

5.1 Tasustamine
– Juhatuse liikmete ja presidendi tasustamise otsustab üldkogu
– Tasustamine kajastatakse raamatupidamises.
5.2 Tasulised töökohad
– Vajaduse korral võib juhatus palgata tasulisele ametikohale täis- või poolekohaga töötaja
– Tasustamise otsustab juhatus
– Tasustamine kajastakse raamatupidamises
5.3 MB Klubi sõlmib lepinguid nii füüsiliste – kui ka juriidiliste isikutega.

6. MB Klubi varad ja rahalised vahendid

6.1 MB Klubi varad ja vahendid moodustuvad annetustest, sponsorlusest, pärandustest ja muudest allikatest
6.2 MB Klubi kajastab kogu oma majandusliku tegevuse raamatupidamises seaduses kehtestatud korras.
6.3 MB Klubi varade kasutamise üle otsustab juhatus, va. punktis 5.1 sätestatu

7. MB Klubi tegevuse lõpetamine

7.1 MB Klubi lõpetab oma tegevuse üldkogu otsusel ja sellega peavad nõus olema vähemalt 2/3 üldkogu liikmeskonnast
7.2 MB Klubi lõpetamise korral jagatakse varad MTÜ liikmete vahel võrdeliselt.
7.3 MB Klubi lõpetamisel järgitakse seadusandlust.

 

MB Klubi juhatuse liikmed on Indrek Peets, Kuldari Kiil, Sirli King, Tauno Lipetski